Η Σταύρωση


gerontas_efraimΕίπεν αυτοίς ο Πιλάτος, τίνα θέλετε απολύσω υμίν; Βαραββάν ή Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν;
ήδει γαρ ότι δια φθόνον παρέδωκαν αυτόν.
Καθημένου δε αυτού επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η γυνή αυτού λέγουσα,
μηδέν σοι και τω δικαίω εκείνω, πολλά γαρ έπαθον σήμερον κατ΄ όναρ δι΄ αυτόν.
Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ίνα αιτήσωνται τον Βαραββάν, τον δε Ιησούν απολέσωσιν.
αποκριθείς δε ο ηγεμών είπεν αυτοίς, τίνα θέλετε από των δύο απολύσω υμίν;
οι δε είπον, Βαραββάν. (Ματθ. 27, 17-21) ην δε ο Βαραββάς ληστής.(Ιωαν. 19, 40)
λέγει αυτοίς ο Πιλάτος, τι ουν ποιήσω Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν;
λέγουσιν αυτώ πάντες, σταυρωθήτω.
ο δε ηγεμών έφη, τι γαρ κακόν εποίησεν;
οι δε περισσώς έκραζον λέγοντες(Ματθ. 27, 12-23), άρον άρον, σταύρωσον αυτόν.
λέγει αυτοίς ο Πιλάτος, τον βασιλέα υμών σταυρώσω;
απεκρίθησαν οι αρχιερείς, ουκ έχομεν βασιλέα ει μη Καίσαρα.(Ιωαν. 19, 15)
Εάν τούτον απολύσης ουκ ει φίλος του Καίσαρος.(Ιωαν. 19, 12)
ιδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών ύδωρ απενίψατο τας χείρας απέναντι του όχλου λέγων,
αθώος είμι από του αίματος του δικαίου τούτου, υμείς όψεσθε.
και αποκριθείς πας ο λαός είπε, το αίμα αυτού εφ΄ ημάς και επί τα τέκνα ημών.
τότε απέλυσεν αυτοίς τον Βαραββάν,
τον δε Ιησούν φραγελλώσας παρέδωκεν ίνα σταυρωθή.(Ματθ. 27, 24-26)
Και ότε απήλθον επί τον τόπον τον καλούμενον Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, ον μεν εκ δεξιών, ον δε εξ αριστερών.
ο δε Ιησούς έλεγε, πάτερ, άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι.
διαμεριζόμενοι δε τα ιμάτια αυτού έβαλλον κλήρον.
και ειστήκει ο λαός θεωρών. εξεμυκτήριζον δε και οι άρχοντες συν αυτοίς λέγοντες, άλλους έσωσε, σωσάτω εαυτόν, ει ούτος εστίν ο Χριστός ο του Θεού εκλεκτός.
ενέπαιζον δε αυτώ και οι στρατιώται προσερχόμενοι και όξος προσφέροντες αυτώ και λέγοντες, ει συ ει ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σεαυτόν.
Ην δε και επιγραφή γεγραμμένη επ αυτώ γράμμασιν Ελληνικοίς και Ρωμαϊκοίς και Εβραϊκοίς, ούτος εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων.(Λουκ. 15, 33-38)
Για την αντιγραφή: www.zoiforos.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Προσευχή για καρκινοπαθείς, για στήριξη και θεραπεία